top of page

Цените на европейските електроенергийни борси се връщат към нивата отпреди кризата


По-топлото време, краят на отоплителния сезон и колебливостта на индустрията определено се отразяват на намаляващото производство на електроенергия. Редица са причините и за свиването на потреблението. На този фон цените на европейските електроенергийни борси през миналата дванадесета седмица остават стабилни, без резки промени. Водеща като цяло е тенденцията за слаб спад.


Производство на електроенергия


Общото нетно производството на електроенергия в страните от ЕС през дванадесетата седмица на 2024 г. според постъпилите и преди окончателните данни е в обем от 44 044 GWh към ранните вечерни часове на 24 март 2024 г. (47 383 GWh за 11-та седмица).


За сравнение, през 12-та седмица на миналата 2023 г. то е било в обем от 46 878 GWh, по данни на energy charts, базирани на ENTSO-E, а през 2022 г. – 48 415 GWh, според ъпдейтваните данни от 24.03 2024 г. и 27.02 2024 г.съответно.


От това общо производство през 12-та седмица от настоящата 2024 г. на фосилните горива се пада дял от 28.23 % или 12 433 GWh ( 27.84 % или 13 190 GWh седмица по-рано). От тях  кафявите въглища участват с 3085 GWh или 7.00 %, а каменните с 2200 GWh или 5.00 %. Природният газ държи дял от 13.26 % или 5840 GWh (13.76 % или 6521 GWh през 11-та седмица). Участието на ядрената енергия е изчислено на 10 575 GWh или 24.01 %.(11 639 GWh – 24.56 % през предходната седмица след корекциите).


Делът на възобновяемите енергийни източници през 12-та седмица на 2024 г. е в обем от 21 036 GWh или 47.76 % срещу 22 555 GWh (47.60 %) седмица по-рано. Вятърните централи на сушата са произвели обем от 6408 GWh (14.55 %), а офшорните – 1243 GWh (2.82 %).


Произведената от слънчеви електроцентрали енергия е от порядъка на едва 4234 GWh или 9.61 %(през 11-та седмица – 3948 или 8.33%). Редно е да се отчете и участието на водноелектрическите и помпените мощности – 7.33% и 8.74 %, както и на биомасата – 3.33 %.


Внос, износ, ВЕИ


За поредна седмица Франция е лидер при износа на електроенергия, който през 12-та седмица на 2024 г. към публикуването на данните се изчислява на 1503.6  GWh. След нея се нарежда Испания със 195.3 GWh, а трета е Швейцария със 192.6 GWh. Другите страни са осъществили експорт на доста по-малки количества като Словакия – 124.6 GWh, Чехия – 107.3 GWh и др.


Българският експорт се изчислява на 49.7 GWh.


Сред вносителите са Италия, която води с импорт от 1092.2 GWh, следвата от Германия – 547.3 GWh, Белгия – 331.7 GWh,Унгария – 224.4 GWh, Полша – 182.5 GWh. Висок остава вносът през 12-та седмица и във Великобритания – 598.9 GWh.


Към подготовката на данните, най-общо през 12-та седмица на 2024 г. Европейският съюз е експортьор на 10.6 GWh.


По отношение на дела на възобновяемите енергийни източници в електрическия товар в процентно отношение през 12-та седмица от настоящата година лидерството отново държи Португалия – 91.4 %, следвана Австрия – 79.7 %, Швейцария – 67.4% и Испания – 67.2 %. При другите страни този дял е доста по-нисък. Така например дела на Франция е 35.3%.  Участието на възобновяемите енергийни източници се изчислява на 24.6 % за България, докато за Румъния е 46.9%, а за Гърция – 48.6 %.Най-нисък е делът на Полша – 18.8%.


Средна годишна цена


Средната годишна цена на електроенергията в сегмента „пазар ден напред“ демонстрира намерение към спад, но грубо погледнато и към 25 март остава в диапазона 92 – 83 – 75 -65 евро/MWh. Най-общо понижението е между 1-2 евро/MWh за период от около две седмици. Най-високи отново са стойностите, постигната на електроенергийните борси в Италия, Ирландия и Полша, следвани от Гърция. Безспорно влияние оказва значителното понижение на ценовите нива в почивните дни, когато индустрията, а и значителен процент  от сектора на услугите не са в работен режим.


Средната годишна цена на българската IBEX (БНЕБ) и румънската OPCOM е 76.24 и 75.5 евро/MWh (преди две седмици – 78.29 и 77.36 евро/MWh, съответно).


Близо до този диапазон е и средната годишна цена в сегмента „ден напред“ и на електроенергийната борса в Унгария – 75.07 евро/MWh (към 10 март - 76.23 евро/MWh), докато в Словакия спада спада до 74.47 евро/MWh от 75.43 евро/MWh, а в Чехия до 73.83 евро/MWh от 74.83 евро/MWh.


Средната годишна цена на електроенергията на борсата в Германия в сегмента „ден напред“ остава почти без промяна – 68.44 евро/MWh ( към 10 март - 68.61 евро/MWh).  По-сериозен е спадът във Франция  - 64.74 евро/MWh от 67.75 евро/MWh преди две седмици.


Стойността на електроенергийната борса във Великобритания също се понижава до 75.66 евро/MWh (за сравнявания период преди две седмици – 77.19 евро/MWh).


Лидери по най-ниски ценови нива в посочения сегмент остават двете иберийски борси (Португалия и Испания) с постигнати ценови нива от 47.48 и 47.91 евро/MWh ( 50.23 и 50.43 евро/MWh две седмица по-рано).


Най-високи остават цените на италианската GME – 92.13 евро/MWh (към 10 март 92.93 евро/MWh), двете ирландски борси – 90.48 евро/MWh (преди – 91.61 евро/MWh) в Полша – 83.02 евро/MWh срещу 83.17 евро/MWh  и гръцката HENEX – 79.89 евро/MWh (82.23 евро/MWh преди две седмици).


Що се отнася до средната месечна цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ към 24 март, на повечето от европейските борси тя е в диапазона 68 – 66 евро/MWh. По-високите нива отново на електроенергийните борси в Италия (88.66 евро/MWh), Ирландия (85.65 евро/MWh) и Полша (78.22 евро/MWh).


Най-ниски са стойностите на иберийския пазар (Португалия и Испания) – 23.35 и 24.62 евро/MWh.


Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през 12-та седмица на 2024 г.


Средната борсова цена на електроенергията в сегмента „ден напред“ през дванадесетата седмица на повечето европейски електроенергийни борси показва интересно развитие – доближаване на ценовите нива около границата от 67 – 68 евро/MWh. Изключения на най-високи и най-ниски цени отново има. Италия, Полша и Ирландия отново са страните с най-високи стойности на електроенергийните борси. На другият полюс остават страните от Пиренеите (Португалия и Испания) и Франция. Ценовите нива на борсите на Балканите остават в средния ценовия диапазон до 67 евро/MWh.


Средната борсова цена на електрическата енергия през 12-та седмица на 2024 г. в сегмента „ден напред“ за българската IBEX (БНЕБ) се изчислява на 63.46 евро/MWh в сравнение с 67.76 евро/MWh през 11-та седмица.


Малко по-висока е постигнатата стойност на румънската OPCOM – 63.97 евро/MWh. През 11-та седмица отчетената цена бе от порядъка на 67.63 евро/MWh.


Стойността на гръцката HENEX също върви в посока към понижение – до 67.21 евро/MWh в сравнение със седмица по-рано, когато бе регистрирано ниво от 70.34 евро/MWh.


Ценовите нива на западните европейски електроенергийни борси се движат също в посока надолу, но без Германия, където спадът е символичен. Според данните, в Германия стойността през 12-та седмица е 66.79  евро/MWh, а през 11-та тя е съставлявала 66.53 евро/MWh.


На този фон във Франция обаче средната борсова цена на електроенергията на „ден напред“ намалява съществено – от 58.00 евро/MWh през единадесетата седмица до 44.37 евро/MWh през дванадесетата.


В Унгария средната борсова цена на електроенергията през 12-та седмица се връща близо до ниво от по-рано – 67.59 евро/MWh (68.77 евро/MWh през 11-та седмица, но 67.96 евро/MWh през 10-та).


На електроенергийната борса в Полша средната борсова цена се връща към сериозен ръст до 85.23 евро/MWh в сравнение с единадесетата седмица от 75.42 евро/MWh.


Най-ниски са ценовите нива през 12-та седмица на двете иберийски борси (Португалия и Испания) – 35.20 и 35.76 евро/MWh, въпреки повишението от 31.09 и 33.24 евро/MWh през предхождащата 11-та седмица.


В Италия средната борсова цена в сегмента „ден напред“ намалява, макар и слабо. За сравнение, ако през единадесетата седмица цените са били в диапазона 88.56 – 88.22 евро/MWh, то през 12-та са от порядъка на 88.07 – 87.15 евро/MWh за различните региони. 


Като цяло ценовите нива се движат в посока към понижение, като основен фактор и през настоящия период на приключване на зимния период остават средните температури и прехода за отказ от изкопаемите горива.


Петрол, газ, СО2


Геополитиката се оказа основният фактор, движещ цените на петрола през миналата седмица. Надеждите за прекратяване на огъня в Газа, атаките с украински дронове срещу руски рафинерии вдигнаха цените на петрола на международните пазари.


Призивите на САЩ към Украйна да прекрати ударите срещу руски рафинерии, заради опасенията за скок на цените на петрола се приемат от пазара като опит за ограничаване на поне един от сериозните геополитически рискове. Решаваща роля за връщане към по-ниските нива в известен смисъл изиграха по-скоро надеждите за стопиране на войната в Газа. Стойността и на двата сорта през миналата седмица успя да стигне пикови нива за последните пет месеца. Сорт Brent скочи над 87 долара за барел. Въпреки понижението след средата на миналата седмица Brent се върна само до ниво от над 85 долара за барел.


Напрежението на петролния пазар остава, но анализатори смятат, че възходящата тенденция е водеща. Неслучайно Агенцията за енергийна информация (EIA) към Министерство на енергетиката на САЩ коригира прогнозата си за Brent в посока нагоре до 88 долара за барел.


Що се отнася до спот цената на природния газ по индекса TTF на борсата ICE за пръв път от доста време се покачи до 28.82 евро/MWh в началото на миналата седмица. Въпреки спада при затваряне на търговията на 22 март до 27.77 евро/MWh стойността остава по-висока от регистрираните доста по-ниски нива съвсем неотдавна. Цената за месец напред остава също в този диапазон. Очаква се рязкото застудяване да задържи цените на газа на малко по-високи нива и съответно до по-голямо теглене на синьо гориво от газохранилищата. Наблюдателите посочват като причина за по-високите цени и непланирани прекъсвания на доставките. Междувременно е любопитно как пазарът ще реагира на исковете на 16 американски щата срещу решението на администрацията на президента Байдън за преоценка на решенията за новите терминали за втечнен природен газ (LNG).


На този фон цената на емисиите остана под 60 евро за тон. Фючърсите по индекса ICE EUA общо взето останаха без промяна. В началото на седмицата се котираха на ниво от 59.86 евро/тон, а през последната сесия помръднаха незначително – до 59.94 евро/тон. Този силен спад се свързва освен с цената на газа на TTF и със слабото търсене на енергия. Пазарът все още не е осъзнал по-дългосрочния план на ЕС за намаляване на предлагането на разрешителни за СТЕ (62% поети съкращения до 2030 г. ).


Тенденции


Цените на електроенергията на европейските електроенергийни борси бавно се връщат към нивата отпреди кризата. През тези години обаче се промени самата среда. Вече не изглеждат по същия начин нито производствените мощности, нито потреблението от страна на индустрията и населението. Не само заради възобновяеми енергийни източници. Огромно влияние върху пазара на електроенергия освен петролния, газов пазар и емисиите има и административната намеса на европейските институции. Все по-често европейските индустриални асоциации повдигат въпросите за силния административен, но също и регулаторен натиск заради зеления преход. Проучванията са категорични, че бизнесът иска решения, които да не водят до налагане на непоносими за него условия, водещи до фалити. Индустрията остава зад зелената сделка, но иска все по-настойчиво преразглеждане на цели, които я спъват по пътя към декарбонизацията. В случай, че европейските институции не се вслушат, деиндустриализацията може да набере толкова силен ход, че да постави на карта цялата зелена сделка. Тогава цените на европейските електроенергийни борси ще са най-малкия проблем. При това в момент, в който светът набира скорост за промени, чийто финал може да е изненадващ.


Оригиналната публикация е от сайта https://3e-news.net:


Comments


bottom of page