top of page

Търговската индустрия в България: Състояние и перспективиТърговската индустрия в България се представя добре през третото тримесечие на 2023 г., като индексът на бизнес климата за сектора е над средните стойности за бизнеса в страната.


Търговската индустрия в България се представя добре през третото тримесечие на 2023 г., като индексът на бизнес климата за сектора е над средните стойности за бизнеса в страната. Kъм края на този период потреблението се свива, но ръководителите на търговските дружества са склонни да предприемат стъпки за развитие и постигане на устойчивост, сочат данните от национално представително проучване на бизнес средата в България (BBCI, Bulgarian Business Climate Index), проведено от агенция ЕСТАТ сред ръководители на 600 български компании по поръчка на Сдружението за модерна търговия (СМТ).


Секторът в България се сблъсква с редица специфични проблеми и предизвикателства, като инфлацията, намаляващото потребление, липсата на кадри и намирането на квалифициран персонал, бюрокрация, проблемна нормативна уредба, административни неуредици, както и данъчно-осигурителната тежест, съобщават от Българската стопанска камара.


През третото тримесечие на 2023 г. BBCI за сектор "Търговия" е със стойности над средните за бизнеса в страната - [+10.90] при [+7.57]. Това се дължи на по-добрите показатели за бранша и при трите компонента на индекса - състояние на фирмите [+21.4], инвестиции и стратегии [+17.0] и бизнес среда [-5.4].


Състояние на фирмите


Според резултатите 94% от търговските компании твърдят, че са в добро или поне в задоволително състояние. Общо 13% от мениджърите на търговските предприятия посочват, че състоянието на бизнеса им се е влошило в предходното тримесечие, а 9% очакват то да се влоши тепърва. Предприятията в риск от търговския сектор са 11%.


Според анкетираните основните предимства на компаниите от търговския сектор пред конкурентите им са качеството на стоките и/или услугите и уменията на персонала - това е мнението на, съответно, 44% и 42% от мениджърите. Общо 37% от анкетираните смятат, че цените и стоките им са по-добри от тези на конкурентите.


Инвестиции и стратегии


Инвестиционните нагласи и склонността към диверсификация на дейността са малко по-високи, в сравнение със средните за страната. Намеренията за ползване на банков кредит и за финансиране на инвестиции не се различават много от средните стойности.


Търговците виждат вътрешния пазар като перспективен и достатъчен за развитието на бизнеса си. Общо 70% от ръководителите на търговските фирми заявяват, че имат партньори, от които бизнесът им зависи в дългосрочна перспектива. 92% извършват непрекъснат контрол на качеството (93% средно за страната), а 61% биха инвестирали в нови технологии с цел повишаването му.


Бизнес среда


Една трета от мениджърите са съгласни, че данъчната система създава равни условия за всички фирми в страната, а доверие в съдебната система имат само 28%. Сред бариерите пред развитието на бизнеса са слабата подкрепа от страна на държавата, бюрокрацията, проблемната нормативна уредба, административните неуредици и голяма данъчно-осигурителна тежест.


Близо две трети (64%) от участниците в проучването смятат, че банковата система е стабилна, а 36% намират защитата на имуществените права за неефективна. Върху бизнеса влияят и елементите на инфраструктурата - електроснабдяване и комуникации (над 60%), пътно-транспортна инфраструктура (54%) и снабдяване с горива (44%).


По отношение на удовлетворение от законодателния процес 40% смятат, че в момента нивото на ангажираност на заинтересованите страни е удовлетворително. Само 27% са доволни от правителствените инициативи по отношение на публичните обсъждания, които играят ключова роля в установяването на прозрачност и доверие в обществото. 27% смятат, че регулациите и проверките се прилагат избирателно, 19% - че се прилагат еднакво, а 24% не могат да преценят.


Приложимостта на електронното управление по отношение на административната и правната рамка се оценява като "средна".


Темпът на текучеството на персонал в сектор "Търговия" за периода между септември 2022 г. и септември 2023 г. е бил 20%. Той е най-висок в търговските дружества с над 250 служители и сред компаниите в София. Средното време за запълване на свободна позиция е 3 седмици.


Общо 27% от търговските компании отчитат ръст в размера на приходите си към януари 2023 г., а за една пета 2022 г. е била по-слаба година от предходната. Промяна в броя на клиентите не се отчита от 60% от обхванатите предприятия. Близо една трета от търговските компании регистрират ръст в средния размер на сметката на клиент.


В периода септември 2022 г. - септември 2023 г. потреблението се забавя в сравнение със същия период година по-рано, като едва 1/5 от търговските компании регистрират съществен ръст по този показател. Според близо 1/3 домакинствата са ограничили своите покупки в търговските обекти, а за още 45% потребителската кошница не се е увеличила съществено спрямо 2022 г.


Оригиналната публикация е от сайта https://enterprise.bg:


Comments


bottom of page