top of page

Тракия икономическа зона става по-привлекателна за инвеститорите


ТИЗ изпълнява проект на стойност 140 млн. лв. за подобряване на инфраструктурата и бизнес връзките


Тракия икономическа зона има за цел да стане все по-привлекателна за инвеститорите, усвоявайки средствата по Концепцията за интегрирана териториална инвестиция (КИТИ) на района. В настоящия програмен период именно те са основен инструмент за получаване на европейско финансиране, а основната цел на този нов подход е преодоляване на регионалните различия.


За КИТИ


Проектът по КИТИ е на обща стойност 140 млн. лева, съобщи на пресконференция изпълнителният директор на ТИЗ Пламен Панчев, цитиран от БТА. По думите му това е българският отговор на проекта за реиндустриализация.


Проблемите за решаване, които са си поставили в индустриалната зона, са нова и по-добра електрическа инфраструктура, ВиК мрежа, инфраструктура за бизнес и предприемачество, подобряване на връзката между бизнеса и образованието и др.


И всичко това ще бъде в помощ както на гражданите на област Пловдив, така и на инвеститорите в района, обясни Катя Стайкова пред Economic.bg.


Концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове:


  • Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 - 6 проектни идеи;

  • Програма "Образование" 2021 - 2027 - 1 проектна идея;

  • Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 - 1 проектна идея.


Концепцията прилага интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – местните власти и заинтересованите страни, действащи на територията на Тракия икономическа зона.


КИТИ адресира нуждите на три общини – Пловдив, Марица и Куклен на територията на ЮЦР.


Какви са проектите 

Реализацията на проектите по тези интегрирани инвестиции имат за цел да оползотворят икономическия потенциал на Южния Централен район като център на индустрията в страната и същевременно ще се разрешат някой от основните проблеми за икономическото развитие на региона.


Единият от тях е да се изгради липсваща към момента електрическа инфраструктура, която да повиши ел. мощности и сигурност в региона. Ще бъдат изградени нови подстанции, реконструкция, удвояване и изместване на електропроводи в северната част на Пловдивска област в община Раковски и "Марица", каза изпълнителният директор на Електроенергийният системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев, цитиран от БТА. По голямата част от бюджета над 70 млн. лева е предвидена за тези дейности.


Тракия икономическа зона е рядък пример за потенциала за развитие на индустриалните зони и техния смисъл за реиндустриализация не само на България, но и на цяла Европа, коментира Цачев. Според него осъществяването на проекта ще доведе до сериозни позитиви за развитието на целия Южен централен район". 


Изграждането на нов колектор за отпадъчни битови води в индустриалната зона до с. Калековец, община "Марица", който посредством необходимата ВиК инфраструктура ще отвежда същите от индустриалната зона до северен обходен колектор на Пловдив, а оттам в Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) - Пловдив, също е част от проекта. С него ще се реши дългогодишен инфраструктурен, но и екологичен проблем в общ. Марица. Предвижда се и изграждането на канализация за отпадъчните битови води в индустриална зона "Куклен" и връзка с планирана ПСОВ на Куклен.


Изграждането на над 35 000 кв.м инфраструктура за бизнес и предприемачество на територията на двете общини ще привлече нови стратегически инвеститори, смятат от ТИЗ. ) Предвидено е изграждане на сгради за производство и складиране на обща площ от 17 000 кв. м. на територията на частни терени, собственост на „Сиенит Инвест“ АД (10 000 кв.м.) и „Бизнес център 2“ ООД (7000 кв.м.) на територията на Въглеродно-неутрален индустриален парк (ВНИП)- Марица. Изграждане на 3 сгради със смесено предназначение - офиси, заведения за хранене, търговски обекти и жилища, на обща площ от 10 000 кв. м. на територията на частни терени, собственост на „Сиенит Строителна Група“ АД във ВНИП-Марица.


В концепцията е заложено справянето и с още една тема, която е силно залегнала в управлението на Икономическата зона - подобряването на връзката между образованието и бизнеса. Това ще се случи чрез предоставянето на качествено дуално обучение и пробно стажуване на учениците от Професионална гимназия по машиностроене - гр. Пловдив (ПГМП). Чрез дуално обучение учениците ще имат достъп до допълнителна професионална подготовка, която да подобри уменията за работа в реална среда, да повиши конкретните и практически знания и по-добрата им интеграция на пазара на труда. Те ще получат и стаж в асоциираните партньори (Сдружение „ТИЗ“ и неговите членове) с фокус цифрова и зелена икономика, син растеж, индустрия 5.0 и определените приоритетни сектори за развитие в ЮЦР. За учителите са предвидени обучения за достигане на нужните компетенции и връзка с пазара на труда, както и спомагане за развитието на ключовите им компетенции.


Реализацията на концепцията ще се допринесе за намаляване на неактивните/безработните лица на територията на ЮЦР, чрез предоставяне на специфични обучения за конкретно работно място и заетост. Целевата група за дейността са 8 човека, които са безработни и/или неактивни лица – младежи на възраст до 29 г., които към момента на включване в операцията са с основно и по-ниско образование и без квалификация и/или неактивни младежи на възраст до 29 г. и младежи NEETs (не участващи в заетост, обучение и образование).


Оригиналната публикация е от сайта https://www.economic.bg:


Comments


bottom of page