top of page

Пловдив в топ 3 на икономическите центрове в България

Областта обаче изостава спрямо Варна, а общината заема изявени позиции


Пловдив остава сред изявени икономически центрове в България. Това показва изследването на "Регионални профили - 2021" на Института по пазарна икономика. Изследването беше представено днес и показва, че макар през 2021 година пандемията да продължава да оказва неблагоприятно влияние върху стопанското и социалното развитие на страната, то все пак страна започва да се стабилизира и да излиза от кризата.

Област Пловдив продължава да се откроява значително в южната карта на България. Икономиката на Пловдив е с брутен вътрешен продукт от 9,8 млрд. лв. за година и формира над половината от БВП на Южен централен район. Така областта е на второ място след София /град/, където БВП е над 51 млрд. лева.

"Град Пловдив остава сред най-големите икономически центрове у нас, а област Пловдив, която е много голяма и пъстра, също бележи добри резултати. Ако гледаме целият регион, област Пловдив рядко е лидер, а по-скоро е в топ 5. Ако гледаме само община Пловдив, тя често е в челните позиции по икономическо развитие и е в ТОП 3", поясни старши изследовател от ИПИ Петър Ганев.

Областта обаче пада значително по-надолу в класацията за Брутната добавена стойност на човек от населението, която е 13,3 хил. лв. на човек от област Пловдив. Така Пловдив остава зад София /град/, София /област/, Стара Загора, Варна, Враца и Габрово.

Близо всеки трети работещ в Пловдив е с висше образование. Човешкият капитал и профилът на работната сила са ключови в процеса на трансформация на българската икономика. През 2021 г. близо 30% от населението на възраст от 25 до 64 години е с висше образование, като през последните години този дял се покачва. В Пловдив той е 28,6%, но отново изостава спрямо категоричният лидер е София (столица), в която 57,7% от работната сила е с висше образование. На следващо място са областите Русе (30,9%), Варна (30,2%) и Велико Търново (28,6%).

Сред положителните показатели са добро образование, наличие на студенти и добри гимназии, добра комбинация от социален живот, дигитални технологии в Пловдив и индустрия в периферията на града. Въпреки това над 60% от БВП на глава на населението, не е от индустрия или стопански сектор, а от сферата на услугите.

Броя на компаниите от нефинансовия сектор в област Пловдив леко изостава от средния за страната и през 2020 г. с 59 нефинансови предприятия на 1000 души от населението (при 60 на хиляда души в страната). Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи на човек от населението се свиват значително през 2020 г. (със 17%) и чувствително изостават от средните – 2,6 хил. лв. в областта при 3,3 хил. лв. в страната.

Намаление има и при стойността на произведената продукция, но то е идентично с намалението в страната и по този показател област Пловдив е близо за средното ниво – 27,2 хил. лв. на човек в областта и в страната.

Същевременно преките чуждестранни инвестиции отбелязва ръст и достигат 3,0 хил. евро на човек (при 3,9 хил. евро на човек в страната). Област Пловдив изостава и при усвояването на европейски средства. Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми е 1876 лв. на човек от населението. В рамките на областта най-много средства усвояват общините Хисаря и Кричим.

Comments


bottom of page