top of page

ЕС въвежда правила за ESG рейтингитеСъветът на Европейския съю (ЕС) и Европейският парламент (ЕП) постигнаха временно споразумение по предложение за регламент относно дейностите по оценка на околната среда, социалните отношения и управлението (ESG), чиято цел е да повиши доверието на инвеститорите в устойчиви продукти.


ESG рейтингите предоставят мнение за профила на устойчивост на дадена компания или финансов инструмент, като оценяват излагането му на рискове за устойчивостта и въздействието му върху обществото и околната среда. ESG рейтингите имат все по-важно влияние върху функционирането на капиталовите пазари и върху доверието на инвеститорите в устойчиви продукти, съобщават от пресслужбата на Съвета на ЕС.


Новите правила имат за цел да засилят надеждността и сравнимостта на ESG рейтингите чрез подобряване на прозрачността и почтеността на операциите на доставчиците на ESG рейтинги и предотвратяване на потенциални конфликти на интереси.


Съгласно новите правила доставчиците на ESG рейтинг ще трябва да бъдат упълномощени и контролирани от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и да спазват изискванията за прозрачност, по-специално по отношение на тяхната методология и източници на информация.


Основни елементи на временното споразумение


Съветът и Парламентът изясниха обстоятелствата, при които ESG рейтингите попадат в обхвата на регламента, като предоставиха допълнителни подробности за приложимите изключения. Споразумението също така изяснява териториалния обхват на регламента, като определя какво представлява дейността в ЕС.


Съветът и Парламентът се споразумяха, че ако участниците на финансовите пазари или финансовите консултанти разкрият ESG рейтинги като част от своите маркетингови съобщения, те ще включат на своя уебсайт информация относно методологиите, използвани в такива ESG рейтинги. Това беше направено чрез изменение на Регламента за оповестяване на устойчиви финанси.


Споразумението пояснява, че ESG рейтингите обхващат екологични, социални и човешки права или фактори за управление. Споразумението предвижда възможност за предоставяне на отделни оценки E, S и G. Въпреки това, ако е предоставена само една оценка, теглото на факторите E, S и G трябва да е изрично.


Доставчиците на ESG рейтинги, установени в ЕС, ще трябва да получат разрешение от ESMA. Доставчиците на ESG рейтинги, установени извън ЕС, които желаят да работят в ЕС, ще трябва да получат одобрение на своите ESG рейтинги от упълномощен от ЕС доставчик на ESG рейтинги, признаване въз основа на количествен критерий или да бъдат включени в регистъра на ЕС на доставчиците на ESG рейтинги въз основа на решение за еквивалентност по отношение на страната на неговия произход и след диалог, проведен между ESMA и съответния компетентен орган на трета държава.


Съветът и Парламентът въведоха по-лек, временен и незадължителен регистрационен режим от три години за малки предприятия и групи, предоставящи ESG рейтинги. Малките доставчици на ESG рейтинг, които изберат по-лекия режим, ще бъдат освободени от плащането на надзорни такси на ESMA. Те ще трябва да спазват някои общи организационни и управленски принципи, както и изисквания за прозрачност по отношение на обществеността и потребителите.


Те също ще подлежат на правомощията на ESMA да изискват информация и да провеждат разследвания и проверки на място. При излизане от този временен режим малките доставчици на ESG рейтинг ще трябва да спазват всички разпоредби, посочени в регламента, включително изискванията относно таксите за управление и надзор.


За малки доставчици на ESG рейтинги споразумението също така предвижда, че ако условията са изпълнени, ESMA може да реши да освободи доставчик на ESG рейтинг от някои от изискванията, но само в надлежно обосновани случаи и въз основа на естеството, мащаба и сложността на бизнеса на доставчика на ESG рейтинг и естеството и обхвата на издаването на ESG рейтинги.


Споразумението въвежда като принцип разделяне на бизнеса и дейностите , с възможност доставчиците на ESG рейтинги да не създават отделно юридическо лице за определени дейности, при условие че има ясно разделение между дейностите и че те въвеждат мерки за избягване потенциални конфликти на интереси . Въпреки това, тази дерогация няма да се прилага за доставчици на ESG рейтинг, които извършват консултантски дейности, одитни дейности и дейности по кредитен рейтинг. Въпреки това доставчиците на ESG рейтинг могат да разработят сравнителни показатели, ако ESMA счете, че са въведени достатъчни мерки за справяне с конфликтите на интереси.


Следващи стъпки


Временното политическо споразумение подлежи на одобрение от Съвета и Парламента, преди да премине през официалната процедура за приемане. Регламентът ще започне да се прилага 18 месеца след влизането му в сила.Оригиналната публикация е от сайта https://enterprise.bg:


Comments


bottom of page