top of page

България - №1 по индустриално развитие

Отчет на Министерството на икономиката и индустрията за периода 14.11.2021 г. - 1.07.2022 г. с министър Корнелия Нинова


I. Състояние на икономиката и индустрията и предприети действия:

Въпреки че кризата вследствие от КОВИД-19 и военния конфликт в Украйна нанесоха негативни последици върху нашата икономика, в макроикономически аспект страната ни е стабилна и българското правителство полага всички усилия за преодоляване на трудностите.

През 2021 г. икономиката започна да преодолява последствията от коронакризата. Положителната тенденция продължава и през 2022 г., като през първото тримесечие е отчетено увеличение на БВП с 4% на годишна база. По ръст на БВП през първото тримесечие на 2022 г. България е на 18-о място сред 27-те страни членки на ЕС.


Докато кризата с коронавируса доведе до занижена инфлация поради намалено търсене на определени стоки и услуги, то настоящата ситуация в международен план има обратен ефект - намаленото предлагане на определени суровини и нарушените вериги на доставки водят до повишаване на цените. От началото на 2022 г. се отчита тенденция на нарастване на инфлационния натиск. Изменението на хармонизирания индекс на потребителските цени през май 2022 г. е 13,4%. В тази връзка парламентът, правителството и в частност Министерството на икономиката и индустрията предприеха мерки за справяне с кризисната ситуация, като конкретните данни и резултати и мерки са описани по-долу, както следва:

o От началото на 2022 г. се отчита засилено възстановяване на индустрията и индексът на промишленото производство отчете среден ръст от 17,7% на годишна база. Стойността на показателя за май 2022 г. е 128,5%, което нарежда България на 12-о място в ЕС.

o От началото на 2022 г. ръстът на индекса в преработващата промишленост се увеличава и през май достигна 21,1% на годишна основа, в сравнение с 18,4% през април и 13,1% през март. Почти всички отрасли на индустрията отбелязват растеж на годишна база.

o През първото тримесечие на 2022 г. индексът на оборота в туризма, като един от най-засегнатите от пандемията браншове, достигна 121,7% при база 2015 г. За сравнение - през първото тримесечие на предходната година индексът на оборота в туризма (сектор "Хотелиерство и ресторантьорство") е само 66,3%.

o От началото на 2022 г. строителството отчита ръст с 3,5% на годишна база през януари и с 3,7% през февруари. През май 2022 г. индексът на строителната продукция нараства с 5,8% на годишна база.

o Ръстът на индекса на оборота в търговията през май 2022 г. е 7%. В началото на 2022 г. индексът забавя ръста си от началото на годината, но от май 2022 г. отново отчита повишение.

o За периода януари-април 2022 г. износът нарасна с 33,6%, а вносът - с 40,5%. България е на 3-то място по ръст на износа сред 27-те страни членки на ЕС през април 2022 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

o Безработицата в страната бе повлияна от здравната криза, но ефектът бе с временен характер. След премахване на ограничителните мерки и активизиране на икономическите процеси пазарът на труда отчете тенденция на възстановяване. През 2022 г. равнището на безработица в страната продължи плавно да намалява, като от 4,9% през януари 2022 г. през май достигна 4,5%. През май 2022 г. България е на 9-о място по най-ниска безработица сред 27-те страни членки на ЕС.

o Бруто капиталообразуването (инвестициите) през първото тримесечие на 2022 г. е в размер на 6,6 млрд. лв. и нараства с 57% спрямо първото тримесечие на 2021 г. Това ни дава основания да считаме, че вътрешните инвестиции се възстановяват. От началото на 2022 г. преките чуждестранни инвестиции са на стойност 653,2 млн. евро.

o През 2022 г. две кредитни агенции потвърдиха дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България. Според Международната рейтингова агенция Standard & Poor's Global Ratings перспективата пред рейтинга остава стабилна, а агенция Fitch Ratings потвърди за положителна перспектива.

Мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите:


Мерките предвиждат засилване на държавната подкрепа в две основни направления - мерки за подкрепа на бизнеса и пакет от социални мерки. Предвидени са различни по характер инструменти и механизми на подкрепа, в т.ч:

o Компенсация на нарастването на цената на моторни горива в размер на 0,25 лв. на литър/килограм гориво;

o Компенсации на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли 2022 г. до 31 декември 2022 г.;

o Субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм;

o Намаляване на ставка на данъка върху добавената стойност с 9 на сто за:

- доставката на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната;

- доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (вкл. учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;

- доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна, включително състояща се в доставка на храна за вкъщи; това не се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на бира, вино и спиртни напитки;

- доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца;

- доставки на бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни материали;

- доставка на обща туристическа услуга както и екскурзиите, организирани от туристически оператори и туристически агенти със случаен автобусен превоз на пътници;

- доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.


-Нулева ставка на данъка се прилага при:

- доставка на хляб и брашно с място на изпълнение на територията на страната, при внос на стоки на територията на страната и при облагаеми вътреобщностни придобивания на стоки;


  • - при акциз на електрическата енергия, втечнения нефтен газ и природния газ в срок до 30 юни 2025 г.

II. Област на действие "Защита на потребителите":

1. Законодателни инициативи, предприети от Министерството на икономиката и индустрията:

  • Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, въвеждащ изискванията на Директива (ЕС) 2019/2161 на ЕП и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на ЕП и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в националното законодателство, приет от 47-ото НС и публикуван в ДВ бр. 20 от 11 март 2022 г., в сила от 28 май т.г. Законът има за цел постигане на ефективно прилагане на правилата за защита на потребителите и адаптиране разпоредбите на законодателството за защита на потребителите към условията на цифровата икономика и по-специално: улесняване на пазаруването в Интернет чрез предоставяне на допълнителна полезна информация за потребителите, забраната на двойния стандарт при потребителските стоки като нелоялна практика, увеличаване размера на санкциите за най-разпространените нарушения и др.;

- Изготвен проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори, внесен в НС от МС на 6 април 2022 г. и приет на първо четене на 12 май 2022 г. Проектът на закон има за цел прекратяване на лошите практики на колекторските фирми чрез въвеждане на строги и ясни правила, забраняващи натиска над гражданите, изсветляващи работата на колекторските фирми и постигащи реален баланс между търсене на задължения и запазване на човешките права и достойнство на потребителите;

- Изготвен проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Проектът на закон има за цел въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Съвета и на Европейския парламент. Министерството има готовност в кратък срок да внесе проекта на закон за разглеждане на заседание на МС и след това за разглеждане в Народното събрание. Проектът предвижда нови средства за правна защита на потребителите, без заплащане на такси с възможности за присъждане на обезщетения при увредени интереси на големи групи потребители.

2. Действия по прилагане за законодателството за защита на потребителите от Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и индустрията:


- Във връзка с анонсираното повишаване на цените на предлаганите услуги от страна на мобилните оператори, през декември 2021 г. на два от тях беше забранено да увеличат цените със задна дата с размера на инфлационния индекс за 2020 г. Така направеното увеличение с натрупване на индекса за две години представляваше прилагане на нелоялна търговска практика и беше в разрез с предвидената възможност в потребителските договори за увеличаване на цените на услугите;

- Във връзка с антикризисния пакет с мерки, целящи да подкрепят българските граждани и бизнеса в условията на безпрецедентната криза, Комисията за защита на потребителите разработи и прие Програма за наблюдение на цените на предлаганите за продажба стоки от първа необходимост в търговски обекти на територията на страната и спазване изискванията на Закона за защита на потребителите. Целта на програмата е наблюдение на стоки от първа необходимост в търговски обекти и осъществяване на контрол при обозначаване и обявяване цените на предлаганите стоки за осигуряване на оптимална защита интересите на потребителите. През периода от юни до септември 2022 г. ще се извършват проверки в изпълнение на тази програма. Целта на програмата е наблюдение на стоки от първа необходимост в търговски обекти и осъществяване на контрол при обозначаване и обявяване цените на предлаганите стоки за осигуряване на оптимална защита интересите на потребителите. Проверките се извършват в търговски обекти по утвърден график за обозначаване на цените, спазване на изискванията при обявяване на намаления и верността на информацията относно начина на предлагане на стоките. При периодичните проверки се следи за цените на 12 вида стоки. Част от тази програма е и наблюдението на цените на горивата отново във всеки от областните градове. През юни са извършени 116 проверки, а от началото на юли до момента - 56 проверки;

- От 01.07.2022 г. КЗП извършва и проверки в търговски обекти с цел наблюдение на цените на предлаганите за продажба хляб и брашно във връзка с приетите мерки за начисляване на 0% ДДС, като до момента са извършени 174 проверки;

- С цел защита икономическите интереси на потребителите, през март 2022 г. от служители на КЗП са извършени общо 666 проверки (физически и документални), от които: 192 бр. на бензиностанции (национални вериги и локални такива) и 467 бр. на магазини за хранителни стоки (национални търговски вериги и местни, включително магазини за плодове и зеленчуци) на територията на цялата страна по отношение правото на информация при обозначаване цените на предлагани за продажба стоки от първа необходимост (олио и горива), както и за: съответствието на обявените цени с тези, които се маркират в касовия бон при покупката; по отношение осигуряване от търговците на налични количества за продажба; събиране на документи и доказателства за произнасяне по Раздел III Нелоялни търговски практики от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Предвид установените факти и обстоятелства при проверките, с писмо изх. щЦ-00-809/10.03.2022 г. е сезирана Комисията за защита на конкуренцията за предприемане на действия по компетентност по отношение на констатирани случаи, в които е налице липса на предлагане и/или недостатъчни складови наличности на хранителни стоки от първа необходимост - слънчогледово олио, въпреки анонсирането им в рекламни брошури и интернет страници;


- В изпълнение на дейностите от КЗП като Контактна точка за България в Системата за бърз обмен на информация между страните членки и Европейската комисия за мерките и действията, предприети относно потребителските нехранителни стоки, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите - SAFETY GATE/RAPEX, на 25.04.2022 г. служители на КЗП взеха участие в проведена онлайн среща - медийно събитие на Системата за бързо алармиране (SAFETY GATE/RAPEX), на която комисарят на ГД "Правосъдие и потребители" към ЕК представи накратко информация за дейността по системата РАПЕКС през 2021 г., съгласно която органите от 30 участващи държави в мрежата Safety Gate (държави членки на ЕС, плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) са предприели общо 4965 последващи действия /реакции/ във връзка с изпратените чрез системата Safety Gate 2142 сигнала за мерки, предприети срещу опасни продукти. В резултат на подадените 66 бр. нотификации и 489 бр. реакции, България се нарежда на 7-о място по подадени нотификации и на 1-во място по подадени реакции /всички изпратени нотификации са за стоки от компетенциите на КЗП, а от изпратените реакции - 7 бр. от компетенциите на ДАМТН и 1 бр. от компетенциите на МЗ, останалите 481 бр. реакции са за стоки от компетенциите на КЗП/.

В изпълнение на поставените цели, през първото шестмесечие на 2022 г. от КЗП са извършени общо 12 791 бр. инспекции.

Съобразно по-често прилаганите нормативни актове, по които институцията има вменени контролни правомощия, са постигнати следните резултати:

- По ЗЗП и подзаконовите актове към него - 8516 бр. инспекции;

- По Закона за туризма и подзаконовите актове към него - 3419 бр. инспекции;

- По Закона за потребителския кредит - 100 бр. инспекции;

- По Закона за електронната търговия - 28 бр. инспекции;

- По Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние - 11 бр. инспекции.

3. Провеждане на диалог със сдруженията на потребителите:

- Проведени са регулярни срещи с представителите на неправителствените организации за защита на потребителите, на които бяха обсъдени най-важните и наболели теми, касаещи правата на потребителите. Бяха взети решения, които да доведат до по-добра координация в работата на КЗП, МИИ и тези организации, което неминуемо ще доведе до повишаване на нивото на защита на потребителите;

- Актуализиран е съставът на Националния съвет за защита на потребителите;

- Открита е процедура за финансиране на представителните сдружения на потребителите за 2022 г. В рамките на процедурата на представителните сдружения на потребителите ще бъдат предоставени 70 000 лв.


4. Участие в работните органи на Съвета на ЕС за изготвяне на ново европейско законодателство за защита на потребителите:

Експерти на министерството взеха активно участие в обсъжданията в Съвета на ЕС на следните предложения за ново законодателство за защита на потребителите:

- Предложение за регламент за обща безопасност на продуктите;

- Предложение за нова Директива 2008/48/ЕС за потребителските кредити;

- Предложение за директива за овластяване на потребителите в условията на Зеления преход;

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние.


5. Започване на преговори за присъединяване на страната към ОИСР:


Експерти на министерството и на Комисията за защита на потребителите започнаха подготовка за извършване оценка на съответствието на българското законодателство с правните инструменти на ОИСР за защита на потребителите.

III. Държавна консолидационна компания ЕАД

1. Състояние на ДКК ЕАД към 31.12.2021 г.:

о Оперативната дейност към 31.12.2021 г. е била в пасивно състояние;

o Допуснато е непогасяване на кредитни задължения и влизане в сила на неустойки по необслужени кредити на дъщерни дружества;

o Заварено е задължение във формата на голям кредит на ДКК към ББР в размер на 147 647 105 лева;

o Задлъжнялост на дъщерните дружества към ДКК ЕАД и обратно;

o Констатации и препоръки на Сметната палата и АДФИ;

o Начислени дивиденти за 2020 г.- 29 033 474,66 лева (платени 18 330 040 лева, представляващи 63%);

o Парични наличности по банкови сметки към 31.12.2021 г. - 34 790 634,91 лв.


По времето на последното редовно правителство ДКК направи разкрития за нарушенията в “Кинтекс” и сезира прокуратурата

2. Състояние на ДКК ЕАД към 30.06.2022 г.:

o Финансовата стабилност на ДКК е запазена към 30.06.2022 г.

o Приходите за посочения период от оперативна дейност са 187 000 лева;

o Приходи от дивиденти за 2021 г. - 20 590 319,82 лева (представляващи 100%);

o Към 30.06.2022 г. са събрани всички дължими дивиденти от дъщерните дружества за 2021 г.;

o Погасен е изцяло от дъщерно дружество (ВМЗ) просрочен заем по изтекъл договор, ведно с лихви и неустойки;

o ДКК частично и предсрочно е направила погасяване в размер на 12 000 000 лева по получен банков кредит от ББР;

o Изплатен е заем към дъщерно дружество ("Ел Би Булгарикум" в размер на 7 254 441,67 лева (100% върнат);

o Парични наличности по банкови сметки към 30.06.2022 г. - 46 106 110,85 лв.Има засилен интерес на инвеститорите към индустриалните зони, отчете МИИ по времето на Корнелия Нинова

3. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ДКК ЕАД:

В системата на ДКК ЕАД е въведено адекватно възнаграждение и ваучери за работещите: например в "Ел Би Булгарикум", "Кинтекс", ВМЗ и др. Допълнителни мерки са предприети и с оглед инфлацията. Например във ВМЗ е въведен социален пакет, включващ кетъринг, подобряване условията на труд, ваучери за работещите. Възобновено е традиционно задължение на работодателя работещите в специални условия да получават кисело мляко, както и е предоставена оборудвана линейка за ползване от работещите в завода при спешни случаи.

Повишаване на заплатите на служителите във ВМЗ-Сопот с 200 лв.


4. Иновационна политика на ДКК ЕАД:


o В "Ел Би Булгарикум" е открита нова акредитирана лаборатория за научно-изследователска дейност;

o В ход е закупуването на нова поточна линия за производство на млечни продукти в завода на "Ел Би Булгарикум" в гр. Видин;

o В "Ел Би Булгарикум" е получена оферта за създаване на българо-японско дружество за осъществяване на съвместна дейност и прилагане на добри иновативни практики;

o В края на юни 2022 г. "Кинтекс" ЕАД подписа договор с контрагент от съществено значение за дейността на дружеството.

IV. Национална компания "Индустриални зони" ЕАД:

1. Представяне:

Осем опериращи индустриални парка:

o Индустриален парк София - Божурище

o Индустриален и логистичен парк - Бургас

o Индустриален парк Видин

o Свободна зона Русе

o Индустриална зона Свиленград

o Транзитна търговска зона- Варна

o Индустриална зона Загоре

o Индустриален парк Плевен - Телиш

Пет парка в процес на развитие

o Индустриален парк Карлово

o Индустриален парк Суворово - Варна Запад

o Индустриална зона Кърджали

o Високотехнологичен производствен парк - Симитли

o Индустриален парк София - Запад /"Красна поляна"/

o Терени в гр. Китен и гр. Пловдив


2. Отчет за дейността за периода:

- През май и юни 2022 г. са финализирани 3 процедури за продажба в ИП София - Божурище, постъпленията от които възлизат на 27 722 144 лв.;

- Предстои финализиране на още една процедура, като очакваните приходи са над 5 млн. лв.;

- Изготвени са 3 предварителни договора, един от които е подписан, предстои подписването и на другите два;

- Подадени са общо 15 бр. заявления за инвестиционно намерение /за сравнение през 2021 г. те са 4 бр./;

- Изразен е инвеститорски интерес от 40 компании /през 2021 г. - 17 компании/;

- Стартирана е процедура за отдаване под наем на земеделски земи в Телиш и Божурище;

- Предстои стартиране на процедура за отдаване под наем на офиси в адм. сграда в ИП София - Божурище;

- Актуализирана е таксата за поддръжка.


3. Приоритетни дейности на НКИЗ ЕАД, планирани през 2022 и 2023 г.

Цел: Утвърждаване на НКИЗ като основен играч на пазара за индустриални имоти в регионален план чрез привличане на стратегически инвеститори в държавните индустриални паркове.

o Влязъл в сила специализиран ПУП на ИП София - Божурище;

o Предстои изграждане на паркинг за 100 паркоместа на територията на парка;

o Изграждане на нова паркова среда, съвместно със студенти от Лесотехнически университет - София, по проект "Допълващо застрояване с обслужваща функция - офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито". Студентите разработиха проект по част "Паркоустройство и благоустройство";

o Продължава изграждането на техническата инфраструктура на територията на парка за бъдещите инвеститори;

o Предстои реализацията на инвестиционно намерение за комплексно решаване на превенцията от наводнения на територията на ИП София - Божурище.

o Изграждане на електрическа подстанция;

o Стартиране на процедурите във връзка с изграждане на нова пътна връзка, свързваща Индустриален парк София Божурище с бул. "Царица Йоанна";

o Старт на работата на най-малко 5 нови предприятия в Божурище;

o Рехабилитация и развитие на ИП-Видин;

o Успешно приключване на настоящите напреднали преговори с инвеститори.


4. Финансово състояние към 30.06.2022 г.:

Доброто финансово състояние на дружеството се потвърждава и от стойностите на изпълнение на заложените в Бизнес програмата показатели за рентабилност на собствения капитал - 31%, рентабилност на приходи от оперативна дейност - 5%, и капитализация на активите - 31%. При успешно финализиране на преговорите, които са в ход с потенциални инвеститори, очакваните постъпления до края на 2022 г. от продажба на имоти са в размер над 18 408 000 лв. Очакваните инвестиции са над 45 млн. лв. и ще осигурят над 110 нови работни места. Анализът на дейността сочи стабилно финансово състояние, като дружеството не очаква затруднения в средносрочен план, постоянно генерира приходи и планирано обслужва задължения си.


V. Международна дейност:

1. Усъвършенстване на договорно-правната рамка

o Изготвен проект на Решение на МС за номиниране на председателите на българските части на Междуправителствените комисии за икономическо сътрудничество и проект на Решение на МС за определяне на председател на българската част на Смесената междуправителствена комисия "България - Баден-Вюртемберг" /приключена съгласувателна процедура/.


Корнелия Нинова и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Хироши Нарахира обявиха през май 2022 г. нова японска инвестиция в българското кисело мляко

o Изготвен проект на Решение на МС относно българския състав към Международно бюро по изложенията /МБИ/ в Париж /приключена съгласувателна процедура/.

o Предприемат се действия за активизиране на отношенията със страните от Западните Балкани, насочени към усъвършенстване на договорно-правната рамка и реализиране на конкретни инициативи за насърчаване на междуфирменото коопериране и реализиране на съвместни проекти в приоритетни области.

o Стартирани разговори с МВнР във връзка с изготвяне на проект на концепция за външноикономическа политика, предвидена в коалиционното споразумение.

o В областта на усъвършенстване на двустранната договорно-правна рамка бе съгласуван проект на Протокол за внасяне на изменения в Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Казахстан за икономическо сътрудничество, подписано на 3 октомври 2011 г.

o Активно се работи по съгласуване на текста на Статут за учредяване на българо-саудитска междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество и финализиране текста на Споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите с ОАЕ.


Политика за борба с корупцията

През посочения период от министъра на икономиката и индустрията са изпратени следните сигнали към прокуратурата, във връзка с компетентността му, както следва:

- Писмо изх. щ11-00-67/14.02.2022 г. до главния прокурор на Република България относно дейности, свързани с участието на България в ЕКСПО 2020 в Дубай;


  • Писмо изх. щ94-21-18/18.04.2022 г. до ръководител на Софийска градска прокуратура относно постъпили сигнали в Министерството на икономиката и индустрията относно твърдения за нарушения и злоупотреби в "Кинтекс" ЕАД;


  • - Писмо изх. щ12-00-95/20.06.2022 г. до главния прокурор на Република България относно доклад за извършена финансова инспекция в "Монтажи" ЕАД от Агенцията за държавна финансова инспекция и заключенията към него, свързани с ремонти на язовири и изграждане на водопровод за нуждите на гр. Перник.

V. 2. Междуинституционален диалог

o Активизиране и бъдещо развитие на икономическите отношения с РСМ - участие на министъра на икономиката и индустрията Корнелия Нинова в заседанието на правителствата на Република България и Република Северна Македония на 25 януари 2022 г. в София. В резултат на постигнатите договорености на 1 февруари 2022 г. в Скопие е проведена среща на създадената със Заповед на министър-председателя Работна група икономика, търговия и иновации. На срещата са договорени конкретни действия на двете страни за институционално сътрудничество и подпомагане на бизнеса в различни сектори, по които вече сe предприемат съответните действия.


Заради кризата и проблемите с доставките търговските представители на България в 62 страни получиха задача да изготвят всеки месец анализ на ситуацията в държавата, в която работят

o Проведена среща на заместник министър-председателя и министър на икономиката и индустрията с министъра на икономиката на Косово Артане Ризваноли, на която са обсъдени възможностите за активизиране на икономическите отношения между двете страни.

o Проведени срещи на ръководството на МИИ с посланика на Федерална република Германия, с посланика на Италия и с посланика на Испания, с посланиците на САЩ, Япония и Виетнам, на които са обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството, привличане на инвестиции и установяване на нови партньорски връзки между представителите на бизнеса.

o Проведено заседание на Работната група за икономическо сътрудничество с Чехия, на което са договорени конкретни направления за развитие на сътрудничество в области като търговия, инвестиции, иновации, енергетика и минен сектор, отбрана и сигурност, транспорт.

o Проведена среща с държавен секретар в германското Федерално министерство на икономиката и опазване на климата, на която са обсъдени конкретни действия за преобразуване на Българо-германския съвет за коопериране с цел повишаване на неговата ефективност като институционална рамка на двустранните отношения.

o Заместник министър-председателят и министър на икономиката и индустрията беше домакин на работно посещение на министъра на търговията на Република Турция Мехмет Муш. На срещите са обсъдени приоритетни въпроси в двустранните икономически отношения и бъдещи съвместни инициативи.

o Възможностите за развитие на икономическо сътрудничество, реализиране на съвместни инициативи и насърчаване на бизнес партньорството са обсъдени на срещи с новозаминаващия посланик на Република България в Босна и Херцеговина и с нерезидентния извънреден и пълномощен посланик на Република България в Естония, Латвия и Литва със седалище в София. По време на среща с посланика на Република България в Белград, Сърбия, са обсъдени възможностите за провеждане на двустранен бизнес форум в регионите с българско национално малцинство.

o Министърът на икономиката и индустрията беше домакин на посещение на министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия. По време на срещата между двамата бяха обсъдени възможностите за активизиране на двустранните търговско-икономически отношения и бе представена кандидатурата на Саудитска Арабия за домакин на ЕКСПО 2030.

o Проведена среща на министъра на икономиката и индустрията с г-жа Парк Енна, посланик по международни отношения на Бусан, Република Корея, за обсъждане кандидатурата на Корея за домакинство на ЕКСПО 2030 и възможностите за сътрудничество.

o Проведена среща на г-н Димитър Маргаритов, заместник-министър на икономиката и индустрията, с г-н Маруан Абуд, кмет/губернатор на Бейрут, Ливанска република.

o Подготвена търговско-икономическата част за срещата на върха ЕС - Африкански съюз с участието на министър-председателя на Република България на 17-18 февруари 2022 г.

o Подготовка на Доклад и Презентация за зам.-министър Димитър Данчев, във връзка с участието му с лекция "Приоритети и стратегии на настоящата външноикономическа политика на Република България" пред специализирания курс "Икономическа дипломация", МВнР.

o Задълбочаване на взаимното търговско-икономическо сътрудничество и поддържане и активизиране на двустранния диалог със страните от региона на Централна Азия.


V. 3. Подкрепа на бизнеса и привличане на инвестиции

o Продължава интензивния диалог с водещи европейски партньори за разширяване на институционалното сътрудничество, насърчаване на инвестиционния интерес към България и подкрепа за бизнеса. Участие в уебинар на тема "Bridging the gap between the Nordics, Bulgaria and the South Eastern European countries in biotech, EU science and digital healthcare", насочен към активизиране на икономическите връзки със скандинавските държави.

o Проведена среща с главния управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, на която са обсъдени възможностите за продължаване на успешното партньорство, реализиране на съвместни инициативи и презентиране на българските индустриални зони в Германия.

o Проведени срещи с компании от Германия, Италия и Швейцария за обсъждане на възможностите за реализиране на инвестиционни проекти в България.

o Проведена среща на г-н Калоян Методиев, началник на политическия кабинет, и г-н Димитър Данчев, заместник-министър на икономиката и индустрията, с г-н Искендер Каплан, собственик на "Милат Халъ Синайи Ве Тиджарет А.Ш.", Турция, за оказване на съдействие относно регистрацията на българското подразделение на компанията пред египетските власти като вносител на стоки в страната и по възникнал казус със задържани от митническите власти в Казабланка, Кралство Мароко, част от контейнерите на компанията, предназначени за внос в страната.

o Проведена среща на заместник-министър на икономиката и индустрията с г-н Амитабх Вардхан, собственик на индийската компания "Сине Гранд", за обсъждане на възможностите за разширяване на инвестицията му в България.

o Участие на заместник-министър на икономиката и индустрията в уебинар с марокански и български бизнес.

o Стартирана подготовка по създаването на Бизнес платформа България-Нигерия и онлайн събитие за представянето й.

o Оказване на съдействие за продажбата на МВ "Янтра" - Габрово, чрез българските СТИВ зад граница.

o Чрез Службите по търговско-икономически въпроси оказано съдействие на български компании за намиране на партньори и навлизане на нови пазари.

o Подпомагане на българския бизнес чрез предоставяне на информация за предстоящи онлайн изложения, конференции и уебинари, обявени международни търгове, в които биха могли да участват заинтересовани български фирми.


V. 4. Аналитично-проучвателна дейност

o Проучване на опита на всички страни по отношение на:

- Практика, процедури и условия за обявяване на форсмажор;

- Социално-икономически мерки, предприети от съответните правителства вследствие на високите цени на електроенергията, ограничените доставки на горива и др. негативни последици от пандемията, войната в Украйна и наложените санкции на Русия и Беларус.

o Проучване на опита на страните членки на ЕС по отношение на:

- Закон за личния фалит и регламенти по отношение на физически лица;

- Структура и функции на държавни компании, които извършват търговия с петрол и петролни продукти;

- Стратегия за участие на държавата в публичните предприятия, методики за оценка на управлението на държавните предприятия в ЕС;

- Изисквания за производство на тютюневи изделия.

o Изготвяне на анализи и справочни материали във връзка с поетапното въвеждане и разширяване на ограничителни мерки от страна на ЕС спрямо Руската федерация и Република Беларус в отговор на решението на Русия да признае Донецка и Луганска област за независими образувания и военна агресия срещу Украйна;

- Укрепване на капацитета на Службите за търговско-икономически връзки.

Commenti


bottom of page